آسایشگاه سالمندان ستایش مرکز توانبخشی مراقبت و نگهداری شبانه روزی سالمندان- کرج
                                                                                                                              آیا می دانید هم اکنون 46 میلیون و 800 هزار نفر در جهان مبتلا به آلزایمر هستند.

آیا میدانید در سال 2050 میلادی آمار جهانی آلزایمر به 135 میلیون نفر خواهد رسید.


 • روانشناسی سالمند


  فرایند سالمندی دوره ای برابر با طول زندگی انسان دارد. تمام موجودات زنده از آغاز تا پایان حیات از سه مرحله گذر میکنند:
  •    رشد
  •    بلوغ
  •    سالمندی
  با این که متوسط طول عمر بشر در اغلب جوامع تا قرن بیستم میلادی به سن پیری نمیرسید، اما از هزاران سال پیش ، افراد سالمند در اینجهان می زیسته اند.
  اگر چه جنبه زیستی اساس سالمندی را تشکیل میدهد، اما اهمیت سالمندی به میزان زیادی جنبه اجتماعی دارد. تغییرات فیزیکی مرتبط با سالمندی مانندک کاهش دید چشم و یا خاکستری شدن موی سر، به جزء تغییراتی که افراد انتظار آنها را ندارند، دارای اهمیت کمی است. به عنوان نمونه ، کاهش دید چشم در زمانی یک مشکل برای سالمند محسوب میگردد که اولا قابل اصلاح نباشد و ثانیا در توانایی فرد برای انجام وظایف عادیش خلل ایجاد نماید. و موی خاکستری فقط از این جهت حائز اهمیت است که افراد را در یک گروه اجتماعی ویژه قرار می دهد.
 • تأثیر صدای سفید بر علائم حیاتی بیماران سالمند بستری در واحد مراقبت ویژه قلبی

  تأثیر صدای سفید بر علائم حیاتی بیماران سالمند بستری در واحد مراقبت ویژه قلبی

   بسیاری از بیماران سالمند پس از بستری در واحد مراقبت ویژه قلبی در اثر عواملی مانند استرس با تغییرات علائم حیاتی مواجه می گردند که این تغییرات بر روند بهبودی این بیماران اثر نامطلوبی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر صدای سفید (White noise) بر علائم حیاتی سالمندان بستری در واحد مراقبت ویژه قلبی  انجام شد.
  روش: پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی است که در آن تعداد 59 سالمند بستری درواحد مراقبت ویژه قلبی مرکز قلب شهید رجایی تهران که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون  تقسیم شدند. علائم حیاتی با استفاده از چارت علائم حیاتی برای سه روز متوالی اندازه گیری شد در طی این مدت برای افراد گروه آزمون، صدای سفید در فضای واحد بستری با شدت 60-50 دسی بل  به مدت 30 دقیقه در طی روز پخش شد و قبل و بعد از آن علائم حیاتی بیمار سالمند ثبت شد، برای گروه شاهد مداخله ای انجام نگرفت. داده ها با آزمونهای آماری مجذور کای و آزمون تی مستقل و زوجی با استفاده از نرم افزار SPSS.Ver.18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها: در پژوهش حاضر، 27 بیمار سالمند در گروه شاهد و 32 بیمار سالمند در گروه آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد صدای سفید سبب کاهش معناداری در تعداد ضربان قلب در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد می شود (0/02=P)، اما مقایسه متغیرهای فشارخون سیستولیک (0/89=P)، دیاستولیک (0/73=P) و تعداد تنفس (0/07=P) اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد.
  نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش استفاده از صدای سفید می تواند باعث کاهش ضربان قلب سالمندان بستری در واحد مراقبت ویژه قلبی گردد.
  دانلود کامل مقاله
  منبع: نشریه سالمند شناسی
صفحه 1 از 1 < 1 >