آسایشگاه سالمندان ستایش مرکز توانبخشی مراقبت و نگهداری شبانه روزی سالمندان- کرج
مدیریت
مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان ستایش  با ارائه خدمات شبانه روزی ، مراقبتی و نگهداری از سالمندان ، خدمات پزشکی ، پرستاری ، توانپزشکی ( کار درمانی ، گفتار درمانی و فیزیوتراپی) با مدیریت و نظارت دائمی به صورت حضوری و مجازی ( کنترل از داخل و خارج مرکز با سیستم دوربین مداربسته ) همکاری پزشکان ، متخصصین و کارشناسان مجرب در محیطی گرم و صمیمانه با امکانات رفاهی مدرن در شهرستان کرج پذیرای عزیزان شما می باشد.
صفحه 1 از 1 < 1 >

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

مقایسه کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن در دو گروه تخت پوشش و غیر تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرج(سال 1385)

نگارنده : مهدی پناهی


استاد راهنما:
دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی

اساتید مشاور:
1-دکتر علیرضا جزایری
2-فرید براتی سده

استاد مشاور آمار:
دکتر مهدی رهگذر

==================================

چکیده:


هدف:
مقایسه کیفیت زندگی بیماران مزمن تحت پوشش و غیر تحت پوشش طرح ساماندهی بیماران روانی مزمن بوده است.
روش: این تحقیق ، یک مطالعه مقطعی از انواع توصیفی- تحلیلی بوده که 196 بیمار روانی مزمن بصورت مساوی از دو گروه تحت پوشش و غیر تحت پوشش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش ، پرسشنامه کیفیت زندگی مراجع ویسکانسین بود که 8 حیطه رضایت از زندگی ، فعالیت اشتغالی ، سلامت و آسایش روانی ، علائم ، سلامت جسمانی ، روابط اجتماعی ، وضعیت مالی و فعالیت روزمره زندگی مراجعین را بررسی میکند.
   در این مطالعه کیفیت زندگی دو گروه از بیمران روانی مزمن مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. گروه تحت پوشش افرادی هستند که از برنامه ها و تسهیلات ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن استفاده میکردند. گروه غیر تحت پوشش افرادی بودند که در لیست انتظار به منظور برخورداری از برنامه ها و تسهیلات طرح قرار داشتند. رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و بستگان درجه یک یا سرپرست قانونی انان اخذ شد.و پس از مطالعه شرکت داده شدند. برای تجزیه و تحلیل اماری از آزمون های تی مستقل ، U من ویتنی ، مربع- کای و رگرسیون لجستیک رتبه ای استفاده شد.


یافته: مقایسه دو گروه نشان داد که اختلاف معناداری بین دو گروه بیماران روانی مزمن تحت پوشش و غیر تحت پوشش از نظر کیفیت زندگی و ابعاد آن وجود دارد.


نتیجه گیری: یافته های این مطالغه نشان میدهد که طرح ساماندهی روانی مزمن روی کیفیت زندگی افراد بیمار گروه تحت پوشش تفاوت دارد.

واه های کلیدی: کیفیت زندگی ، بیماران روانی مزمن ، گروه تحت پوشش و غیر تحت پوشش ادامه مطلب